[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 15] Giới thiệu về lập trình website với ngôn ngữ PHP & cơ sở liệu MySQL

Thực hành lập trình giao diện Website News sử dụng Bootstrap 4. Tổng kết môn học HTML và hướng dẫn về các môn học tiếp theo như PHP, C# .Net, Java, …

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Thực hành giao diện website News, sử dụng Bootstrap 4.
  • Giới thiệu về lập trình ứng dụng website sử dụng PHP với Laravel Framework và MySQL.
  • Tổng quan về các môn học khác như: C# .Net, Java, …

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: