[PHP – Laravel] Các câu lệnh thường sử dụng trong Laravel 5.5 – Phần 1

Trong Laravel, để tạo file, cài đặt, thực thi chương trình, … mọi thứ hầu hết đều có thể sử dụng bằng câu lệnh (command line). Đây là bài viết tổng hợp câu lệnh thường sử dụng trong Laravel 5.5.

Câu lệnh tải Laravel 5.5 thông qua Composer :

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel ten-thu-muc '5.5.*'

Câu lệnh chạy server ảo trong Laravel 5.5 :

php artisan serve

Câu lệnh tạo controller trong Laravel 5.5 :

php artisan make:controller UserController

Câu lệnh tạo controller với 7 functions CRUD trong Laravel 5.5 :

php artisan make:controller UserController --resource

Câu lệnh tạo Model trong Laravel 5.5 :

php artisan make:model User

Câu lệnh kết hợp tạo Model và Controller trong Laravel 5.5 :

php artisan make:model User -c

Câu lệnh để xem toàn bộ routes đang có trong Laravel 5.5 :

php artisan route:list

Còn tiếp …

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: