[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 1] Tổng quan về lập trình website hiện đại và định hướng phát triển sự nghiệp Lập Trình Viên Website

Hướng dẫn tổng quan về môn học Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel. Tổng quan về lập trình website hiện đại. Định hướng phát triển sự nghiệp dành cho Lập Trình Viên Website

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Giới thiệu, làm quen giữa học viên và giáo viên thỉnh giảng: Nguyễn Hải Nam.
  • Tổng quan về môn học Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel.
  • Làm quen với phương pháp dạy và học Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel.
  • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các công cụ sẽ được sử dụng trong môn học HTML/CSS/JS như: Visual Studio Code, Chrome Web Browser, GitBash.
  • Cơ bản về Terminal và Command Line: pwd (path working directory), cd (change directory), ls (list), mkdir (make directory), touch (create a file).
  • Giới thiệu về HTML.
  • Cơ bản về HTML: cú pháp (syntax), thành phần (element), thẻ (tag), h1-6 (heading), p (paragraph).

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

  • Sử dụng HTML để thực hiện bài tập: Sơ Yếu Lí Lịch.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: