[APTECH PHP 16 – HTML 11] JavaScript nâng cao, jQuery, AJAX & JSON

Chúng ta đã hiểu thêm về JavaScript, tiếp cận với JavaScript library là jQuery, thử lấy dữ liệu với kỹ thuật AJAX và làm quen với JSON.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. JavaScript function với đối số (parameter), array, object.
 2. JavaScript Library jQuery.
 3. Kỹ thuật AJAX sử dụng jQuery.
 4. Cú pháp JSON để lưu trữ và truyền nhận dữ liệu.
aptech-php-16-html-11
aptech-php-16-html-11

Bài tập về nhà :

 1. Thực hiện bài tập bóng đèn với jQuery.
 2. Thực hiện ẩn hiện (hide/show/toggle) sử dụng jQuery trong bài tập Bootstrap Album (example đã làm nhưng thiếu phần ẩn hiện).
 3. Thực hiện in dữ liệu ra theo bảng của bootstrap 4 từ dữ liệu JSON trong file sau : https://github.com/namnh06/aptech-php-15-namnh/blob/master/html/12-2018-10-10/data.json

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Ôn luyện lại JavaScript, JavaScript nâng cao.
 2. Tìm hiểu thêm về jQuery như các function built-in.
 3. Tiếp tục làm việc với việc in dữ liệu ra từ file json hoặc từ máy chủ gửi về (mình sẽ thiết lập máy chủ gửi file về để các bạn nhận dữ liệu).

Các bài đọc hiểu:

 1. JAVASCRIPT https://www.w3schools.com/js/default.asp
 2. JavaSript : varaible, function, string, number, operator, array, object.
 3. Bắt Đầu với Javascript (P1) https://viblo.asia/p/bat-dau-voi-javascript-p1-XL6lAgnNKek
 4. JQUERY CĂN BẢN – LÀM QUEN VỚI JQUERY https://thachpham.com/web-development/javascript/huong-dan-jquery-can-ban.html
 5. AJAX https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp
 6. JSON https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp

Một số câu hỏi sẽ hỏi trong buổi học tiếp theo :

 1. JavaScript làm nhiệm vụ gì ?
 2. jQuery là gì ? cách sử dụng jQuery.
 3. AJAX là gì ?
 4. Mảng (array), Đối tượng (Object) trong JavaScript là gì ? nêu cách thức lấy dữ liệu từ mảng hoặc đối tượng.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: