[AP 15 – PHP 12] Relationship one to many trong Laravel

Laravel relationship giữa bảng posts và categories. Một post thuộc về 1 category (belongsTo), một category có thể có nhiều posts.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Migration & Seeder dữ liệu dựa trên các mối quan hệ một – nhiều.
  2. Thiết lập quan hệ một – nhiều (hasMany – belongsTo).
  3. Lấy dữ liệu với Collection.
php-15-ss12
php-15-ss12

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Mối quan hệ nhiều – nhiều.
  2. CKeditor.
  1. Hoàn thiện bài tập mối quan hệ một – nhiều trong buổi học.
  2. Hoàn thiện bài tập mối quan hệ một – nhiều giữa 2 bảng posts và comments.

Các bài đọc hiểu:

  1. Image Uploads with CKEditor, CKFinder and Laravel 5x https://viblo.asia/p/image-uploads-with-ckeditor-ckfinder-and-laravel-5x-Eb85oE02Z2G
  2. Ckeditor và Upload ảnh https://viblo.asia/p/ckeditor-va-upload-anh-MdZkAQwAkox
  3. Tìm hiểu các method hỗ trợ quan hệ nhiều nhiều (many-to-many) trong Laravel https://viblo.asia/p/phan-1-tim-hieu-cac-method-ho-tro-quan-he-nhieu-nhieu-many-to-many-trong-laravel-maGK7L4BZj2

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: