[AP 15 – PHP 7] Thiết lập Controller và Model bằng câu lệnh

Tạo mới Controller, Model trong Laravel để dễ dàng quản lý và tận dụng sức mạnh của Laravel. Vậy, tạo Controller và Model như thế nào ?

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Cách tạo Controller bằng câu lệnh trong Laravel.
  2. Cách tạo Model bằng câu lệnh trong Laravel.
  3. Chạy server ảo do Laravel cung cấp.
  4. Tìm hiểu về CRUD với 7 routes, 7 functions và 4 views.
crud-laravel-ss-6
crud-laravel-ss-6
  1. Thực thi 7 functions trong Controller.
  1. Xem lại toàn bộ câu lệnh trong Laravel.
  2. Tạo Controller, Model và thực thi function đầu tiên là index (show tất cả dữ liệu người dùng theo bảng) – sử dụng Bootstrap 4.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: