[AP 15 – PHP 8] Xử lý dữ liệu CRUD trong Laravel

Những kiến thức về CRUD, các function, các phương thức gửi dữ liệu đi, nhận dữ liệu về đã được giới thiệu trong buổi học này.

crud-function-by-Duy
crud-function-by-Duy

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Các phương thức gửi và nhận dữ liệu.
  2. Các function của Model để truy cập, lưu trữ dữ liệu.
  3. CRUD trong buổi học hôm nay đã được up lên github.
  1. Chức năng sửa dữ liệu.
  2. Làm quen với Relationship trong Laravel.
  1. Hoàn thiện CRUD với các route, function đã học.
  2. Hoàn thiện CRUD với Bootstrap 4.
  3. Tham khảo thư mục laravel-crud tại github : https://github.com/namnh06/laravel-crud

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: