[APTECH PHP 16 – HTML 12] JavaScript nâng cao, jQuery, AJAX & JSON (tiếp theo)

Ôn lại về JavaScript, ôn lại về jQuery, AJAX & JSON. Vòng đời của AJAX và hoàn thiện bài tập in dữ liệu dựa trên file JSON.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Ôn lại về JavaScript với function, variable.
 2. Ôn lại cách sử dụng jQuery, selector, các function built-in.
 3. Ôn lại cách sử dụng AJAX, tìm hiểu về vòng đời của AJAX.
 4. Ôn lại cách làm việc với JSON và cách lấy dữ liệu từ JSON thông qua AJAX.
 5. Tìm hiểu cách chuyển từ dạng string (JSON) sang Object trong JavaScript : JSON.parse.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện bài tập về in dữ liệu với JSON : 
  https://github.com/namnh06/aptech-php-15-namnh/blob/master/html/12-2018-10-10/data.json
 2. Hoàn thiện bài tập Mock-up.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Lấy dữ liệu từ Server và in ra màn hình.
 2. Làm giao diện theo mock-up có sẵn sử dụng : HTML, CSS, Bootstrap 4, JavaScript và jQuery.

Trả lời các câu hỏi sau trong buổi học tiếp theo:

 1. HTML, CSS, Bootstrap 4, JS, JSON, AJAX, jQuery  là gì? Nêu ví dụ.
 2. Vòng đời của AJAX.
 3. Nêu sự khác biệt giữa Object và JSON ?

Cập nhật giải bài tập :

Các bạn có thể tham khảo tại : https://github.com/namnh06/aptech-php-15-namnh/blob/master/html/12-2018-10-10/index.html

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: