[APTECH PHP 17 – HTML 12] JavaScript, JSON và AJAX

Hướng dẫn về JavaScript nâng cao với Array và Object. Học về JSON và kỹ thuật AJAX.

aptech-php-da-nang-17-html-12
aptech-php-da-nang-17-html-12

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. JavaScript nâng cao với Array và Object.
 2. JSON.
 3. Kỹ Thuật AJAX.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện bài tập sử dụng Array, Object của Array để in ra HTML Table.
 2. Sử dụng dữ liệu từ bài 1, chuyển sang file JSON và sử dụng AJAX để lấy dữ liệu và in ra màn hình với HTML Table.
 3. Sử dụng jQuery thay thế hoàn toàn JavaScript đã sử dụng ở bài 1 và 2.
 4. Xem lại Bootstrap 4 Card Component và Table.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Học về cách xử lý dữ liệu sau khi gọi về từ máy chủ, sử dụng AJAX.
 2. Sử dụng jQuery để thực hiện in dữ liệu ra màn hình.
 3. Lấy dữ liệu users từ API: https://namcoi.com/projects/users-crud-laravel/public/api/users
 4. Lấy dữ liệu posts từ API: https://namcoi.com/projects/news-website-laravel/public/api/posts

Các bài đọc hiểu:

 1. Bootstrap Cards Component https://getbootstrap.com/docs/4.3/components/card/
 2. Bootstrap Table https://getbootstrap.com/docs/4.3/content/tables/
 3. JSON https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
 4. AJAX https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp
 5. Tìm hiểu về JSON trong JavaScript https://completejavascript.com/tim-hieu-ve-json-trong-javascript/
 6. Ajax trong javascript https://toidicode.com/ajax-trong-javascript-192.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: