[APTECH PHP 18 – HTML 9] JavaScript Built-in Function, Conditions & các ví dụ

Tiếp tục làm việc với JavaScript, sử dụng các function built-in có sẵn. Học về câu lệnh điều kiện. Thực hành và áp dụng vào các ví dụ thực tế như carousel.

aptech-php-18-html-9-20190518
aptech-php-18-html-9-20190518

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

Bài tập về nhà :

  • Hoàn thiện bài tập Bóng Đèn.
  • Hoàn thiện bài tập Carousel.
  • Hoàn thiện bài tập Album:
    https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/album/ , có sử dụng nút đóng mở ở góc trên bên phải.
  • Nghiên cứu và thực hiện các bài tập trên với jQuery Library.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Học về jQuery Library.
  • Học về Object, Array.
  • Học về AJAX và cách xử lý dữ liệu thông qua API.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: