[APTECH PHP 18 – HTML 8] JavaScript cơ bản

Làm quen với cú pháp của JavaScript, variable, kiểu dữ liệu, function, console.log. Học về JavaScript DOM.

aptech-php-18-html-8-20190516
aptech-php-18-html-8-20190516

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • JavaScript cơ bản với cú pháp, kiểu dữ liệu, variable, function.
  • JavaScript DOM.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • JavaScript nâng cao.
  • Hướng dẫn thực hiện carousel bằng JavaScript.
  • JavaScript Library jQuery.
  • Kỹ thuật AJAX.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: