[APTECH PHP ĐÀ NẴNG] Thông Tin Chung Cho Tất Cả Các Lớp

– Tài liệu cho khóa học : https://github.com/namnh06/aptech-php-course

– Hệ Điều Hành : Windows 10 hoặc Ubuntu 16.04
– Trình duyệt Web : Chrome
– VCS : Github
– Text Editor : VS Code
– Môi trường làm việc : XAMPP – PHP 7.0

— Git —
– Học Git : 
https://try.github.io/levels/1/challenges/1
https://thachpham.com/series/git-co-ban
https://backlog.com/git-tutorial/vn/

— HTML/CSS/JS – Bootstrap 4 —
– Học HTML : https://www.w3schools.com/html/default.asp
– Học CSS : https://www.w3schools.com/css/default.asp
– Học Bootstrap 4 : https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp
– Học Javascript : https://www.w3schools.com/css/default.asp

— PHP & LARAVEL 5.5 —
– Học PHP : https://www.w3schools.com/php/default.asp
– Học SQL : https://www.w3schools.com/sql/default.asp
– Học Laravel : https://laravel.com/docs/5.5

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: