mysql

[TIL] Lấy ra những người có thời gian làm việc cao nhất theo team

Bài toán : Trong một bảng dữ liệu, gồm có các cột id, name, team, total (time). Lấy ra những người có số giờ làm việc cao nhất team (total…

Xem Thêm »