[AP 15 – PHP 1] Giới thiệu về XAMPP và PHP cơ bản

XAMPP, cơ bản về PHP, biến (variable), câu lệnh điều kiện, vòng lặp… trong PHP là những phần chính trong buổi học ngày hôm nay.

Hi các bạn, vậy là chúng ta đã đi qua buổi đầu tiên của môn PHP.

Trong buổi này các bạn đã được học :

 1. Phần mềm XAMPP với : Apache, MySQL và PHP. Thư mục gốc nằm ở C:/xampp/htdocs
 2. Các bạn được làm quen với cú pháp (syntax) cơ bản của PHP cũng như một số thành phần như : biến (variable), câu lệnh điều kiện (if -conditions), vòng lặp (for -loops), function, …
 3. Các bạn đã có BTVN : làm hết các ví dụ cơ bản của PHP trên w3schools, làm hết phần PHP Basic trong https://github.com/namnh06/aptech-php-course.
 4. Xử lý bài toán sau cho ra mảng, cho phép sử dụng Table Bootstrap 4, lưu ý sử dụng vòng lặp (for), echo, biến và dấu nối chuỗi ( . ).
Kết Quả Sau Khi In Dữ Liệu Từ Array
Kết Quả Sau Khi In Dữ Liệu Từ Array

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học về :

 1. PHP Form và các xử lý đăng nhập.
 2. Một số function built-in nâng cao của PHP.
 3. Làm quen với Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySQL.

Một  số câu hỏi sẽ hỏi trong buổi tiếp theo :

 1. Vẽ đường đi của một request (Webserver, folder/file).
 2. PHP Form là gì ?
 3. Function built-in là gì ? Cho ví dụ ?
 4. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySQL là gì ?

Chúc các bạn thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: