[AP 15 – PHP 10] Migration và Seeder trong Laravel

Migration – hệ thống kiểm soát phiên bản để tạo bảng dữ liệu trong database của Laravel. Seeder – thêm dữ liệu tự động.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Câu lệnh liên quan đến Migration & hướng dẫn về Migration để tạo bảng.
  2. Câu lệnh liên quan đến Seeder & hướng dẫn về Seeder để tạo dữ liệu tự động.
  3. Thư viện PHP Faker để thêm dữ liệu tự động.
migration-seeder-ss10
migration-seeder-ss10
  1. Relationship trong Laravel (cách thiết lập, lấy dữ liệu và hướng dẫn về tài liệu của Laravel).
  2. Nhúng các thành phần cần thiết vào website như CkEditor.
  1. Hoàn thiện Migration 2 bảng : posts, categories. Cố gắng chỉnh sửa, thêm bớt, tạo lỗi để fix.
  2. Hoàn thiện Seeder data tự động vào 2 bảng trên.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: