[AP 15 – PHP 9] CRUD Laravel 5.5 – Phần Cuối

Buổi cuối về CRUD Laravel với bảng users. Học cách thêm dữ liệu, sửa dữ liệu với các phương thức POST, GET.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Hoàn thiện CRUD.
  2. Nhắc lại về Model và những đặc điểm của Model.
  1. Migration trong Laravel.
  2. Seeder trong Laravel.
  3. Relationship trong Laravel.
  1. Hoàn thiện bài CRUD với comment đầy đủ trong mã nguồn.
  2. Làm trước migration, seeder trong Laravel.
  3. Đọc trước về Relationship trong Laravel.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: