[APTECH PHP 15 – PHP 14] Relationship many to many trong Laravel

Làm quen với thiết kế database theo mối quan hệ nhiều – nhiều. Một post sẽ có (thuộc về – belongsToMany) nhiều categories, một category sẽ có (thuộc về – belongsToMany) nhiều bài viết.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Thiết kế Database cho mối quan hệ nhiều – nhiều (many to many).
  2. Sự cần thiết của việc thiết kế mối quan hệ nhiều – nhiều.
  3. Thiết lập mối quan hệ trong Model của Laravel (belongsToMany).

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Tiếp tục thực hiện Many To Many.
  2. Nhúng CKeditor vào website.
  1. Hoàn thiện bài Many To Many.
  2. Chuẩn bị trước dữ liệu (migration, seeder) posts – categories với đầy đủ các cột như title, descriptions, content ,…

Các bài đọc hiểu:

  1. Image Uploads with CKEditor, CKFinder and Laravel 5x https://viblo.asia/p/image-uploads-with-ckeditor-ckfinder-and-laravel-5x-Eb85oE02Z2G
  2. Ckeditor và Upload ảnh https://viblo.asia/p/ckeditor-va-upload-anh-MdZkAQwAkox
  3. Tìm hiểu các method hỗ trợ quan hệ nhiều nhiều (many-to-many) trong Laravel https://viblo.asia/p/phan-1-tim-hieu-cac-method-ho-tro-quan-he-nhieu-nhieu-many-to-many-trong-laravel-maGK7L4BZj2

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: