[APTECH PHP 16 – HTML 15] Thực hiện giao diện & kết thúc môn HTML/CSS/JS

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Hoàn thiện 2 giao diện dựa trên Bootstrap 4.
  2. Tổng hợp lại kiến thức đã học và trao đổi về kiến thức mới sẽ học trong môn PHP.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: