[APTECH PHP 16 – PHP 2] PHP cơ bản

Làm quen với PHP cơ bản, thực hiện các bài toán như in dữ liệu, chạy vòng lặp, tạo bảng bằng PHP, …

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Cú pháp của PHP.
 2. Variables, Data Types, Conditions, Loops, Array, …
 3. Cách thực hiện một bài toán in ra bảng dựa trên 1 mảng dữ liệu.

Bài tập về nhà :

 1. Thực hiện in dữ liệu theo bảng đã có trong : https://github.com/namnh06/aptech-php-16-namnh/blob/master/php/2-2019-01-05/nam.php
 2. Hoàn thiện bài tập tại : https://github.com/namnh06/aptech-php-course/tree/master/PHP/1-php-basic
 3. Hoàn thiện tất cả bài tập trong : https://www.w3schools.com/php/default.asp, phần PHP Tutorial.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. HTML Form.
 2. PHP Superglobals.
 3. Thực hiện đăng nhập với PHP.
 4. PHP Advance with File Include/Require.
 5. SQL & MySQL cơ bản. (tải trước phần mềm Workbench).

Một số câu hỏi sẽ hỏi trong buổi học tiếp theo :

 1. Supergolobals trong PHP là gì ?
 2. Nêu sự khác biệt giữa $GET và $POST trong php. (biến global)
 3. SQL là gì ?
 4. Cổng của MySQL là bao nhiêu trên XAMPP (mặc định) ?

Các bài đọc hiểu:

 1. PHP – 10 lỗi phổ biến mà các lập trình viên PHP thường mắc phải (Phần 1) https://viblo.asia/p/php-10-loi-pho-bien-ma-cac-lap-trinh-vien-php-thuong-mac-phai-phan-1-yMnKMqmmK7P
 2. Phương thức GET và POST https://viblo.asia/p/phuong-thuc-get-va-post-aWj53VBYl6m?fbclid=IwAR2EWRmq7J2o2GtrJ2E5ep8mI6pHD8YBNsmWz0nSVxl-UK-tA2tCc5r81nA
 3. Tìm hiểu về hệ thống quản lí cơ sở dữ liệu MySQL https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-he-thong-quan-li-co-so-du-lieu-mysql-3ZabG91oGzY6
 4. Những điều cơ bản về SQL và cách làm việc với SQL https://viblo.asia/p/nhung-dieu-co-ban-ve-sql-va-cach-lam-viec-voi-sqlphan-1-bWrZneNYKxw?fbclid=IwAR30Tcxf5YsbysIT7mzESbOl9es5mL-lUn4A-Uh3bIol8Ng0TQgq2TlOwrA
 5. Các thao tác cơ bản với MySQL WorkBench https://letrantrunghieu.wordpress.com/2016/06/07/cac-thao-tac-co-ban-voi-mysql-workbench/?fbclid=IwAR2yNfkjV78BZhhMEviSM7Xv_mXNjUSlK1zM44_3uSTzlHCw_N7TgpZYu1k
 6. Github căn bản và nâng cao | Github là gì? https://freetuts.net/hoc-git/github-can-ban-va-nang-cao

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Cập nhật giải bài tập :

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: