[APTECH PHP 16 – PHP 3] PHP nâng cao & MySQL cơ bản

Học về PHP nâng cao, Login Form và cách thức xử lý. Tìm hiểu về SQL & MySQL cơ bản. Làm quen với Workbench.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Học về Superglobals trong PHP ($_GET, $_POST).
 2. Phương thức GET & POST.
 3. Thực hiện Form xử lý đăng nhập với PHP.
 4. Thiết lập Workbench kết nối với MySQL.
 5. Cơ bản về Database.
 6. SQL cơ bản : Create DB, Create Table, Insert data, Select data.
 7. Hướng dẫn lại các bước sử dụng GitHub.
aptech-php-16-php-3
aptech-php-16-php-3

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện các ví dụ đã có trong buổi học, mình đã push tất cả code PHP & SQL trong thư mục buổi học 3.
 2. Làm bài tập trong thư mục PHP-Advanced, SQL & PHP MySQL trong thư mục Aptech PHP Course.
 3. Làm bài tập về PHP Advance, SQL và PHP MySQL trong W3schools.
 4. Điền Link GitHub Repository của bạn bên dưới bài viết này.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Kết nối PHP với MySQL (như cách kết nối từ Workbench tới MySQL) nhưng dựa trên câu lệnh.
 2. Thực thi query dữ liệu từ MySQL sử dụng PHP.
 3. Thực thi đăng nhập sử dụng Database để kiểm tra đăng nhập hợp lệ.
 4. In dữ liệu từ Database ra giao diện người dùng.

Các bài đọc hiểu:

 1. Các thao tác cơ bản với MySQL WorkBench https://letrantrunghieu.wordpress.com/2016/06/07/cac-thao-tac-co-ban-voi-mysql-workbench/?fbclid=IwAR2yNfkjV78BZhhMEviSM7Xv_mXNjUSlK1zM44_3uSTzlHCw_N7TgpZYu1k
 2. Những điều cơ bản về SQL và cách làm việc với SQL https://viblo.asia/p/nhung-dieu-co-ban-ve-sql-va-cach-lam-viec-voi-sqlphan-1-bWrZneNYKxw?fbclid=IwAR30Tcxf5YsbysIT7mzESbOl9es5mL-lUn4A-Uh3bIol8Ng0TQgq2TlOwrA
 3. MySQL căn bản https://freetuts.net/hoc-mysql/mysql-can-ban
 4. Hướng dẫn học SQL cho người mới bắt đầu với MySQL https://o7planning.org/vi/10237/huong-dan-hoc-sql-cho-nguoi-moi-bat-dau-voi-mysql
 5. Kết nối PHP với MySQL https://toidicode.com/ket-noi-php-voi-mysql-78.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

DROP DATABASE IF EXISTS aptech_php_16_ss4;
-- create database
CREATE DATABASE aptech_php_16_ss4;

DROP TABLE IF EXISTS aptech_php_16_ss4.roles;
CREATE TABLE aptech_php_16_ss4.roles(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(50) UNIQUE
);

INSERT INTO aptech_php_16_ss4.roles (name)
VALUES ('Director'),
('Teacher'),
('Student');

SELECT * FROM aptech_php_16_ss4.roles;

DROP TABLE IF EXISTS aptech_php_16_ss4.users;

CREATE TABLE aptech_php_16_ss4.users(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(50),
email VARCHAR(255) UNIQUE,
password VARCHAR(50),
role INT DEFAULT 1,
FOREIGN KEY (role) REFERENCES roles(id)
);


INSERT INTO aptech_php_16_ss4.users (name,email,password,role)
VALUES ('Nam','nam.nguyenhai@axonactive.com','123456',1),
('Nhut','nam.nguyenhai@yuriqa.com','123',2);

INSERT INTO aptech_php_16_ss4.users (name,email,password)
VALUES ('rwer','nam.nguyenhai@yuriqa.com1','qqq');SELECT * FROM aptech_php_16_ss4.users;

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: