[APTECH PHP 17 – HTML 2] Command Line, HTML cơ bản, CSS cơ bản, công cụ lập trình và các công cụ hỗ trợ

Hướng dẫn học lập trình, cơ bản về command line, cơ bản về ngôn ngữ HTML, CSS và các công cụ học lập trình như Visual Studio và các extensions hỗ trợ học lập trình Website.

Học Lập Trình PHP - Môn HTML Buổi Học 2
Học Lập Trình PHP – Môn HTML Buổi Học 2

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Học Command Line cơ bản như : cd, ls, mkdir, touch, pwd, …
 2. Học HTML cơ bản, cấu trúc file HTML, tìm hiểu về attribute của HTML và học các elements cơ bản như :  h1, p, img, div, …
 3. Học CSS cơ bản : property, block, statement, color, font-size, background-color, display, …
 4. Cách lựa chọn thành phần HTML, id HTML, class HTML trong CSS.
 5. Các cách viết CSS như : inline CSS, internal CSS.
 6. Tìm hiểu về vòng đời của Git và cách đưa dữ liệu lên GitHub với các câu lệnh như : git add, git commit, git push (dùng thường xuyên).

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện bài lý lịch cá nhân, có sử dụng các thành phần HTML như : h1, h2, …, p, img, div, ul, ol, li, …
 2. Hoàn thiện bài tập chia bố cục trang với thành phần HTML như : div, các thuộc tính của CSS như : background-color, display, height, width, …
 3. Push bài tập lên GitHub cá nhân trước 17h của buổi học tiếp theo và comment link GitHub cá nhân trong bài viết này.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Ôn lại HTML cơ bản, CSS cơ bản, bố cục Website, Git & GitHub, Command Line cơ bản.
 2. Học thêm về các thành phần HTML, các thuộc tính CSS.
 3. Học về CSS external.
 4. Học về chia bố cục, sắp xếp nội dung.
 5. Thực hiện ví dụ đơn giản về một website tin tức sử dụng HTML, CSS.

Các bài đọc hiểu:

Trả lời các câu hỏi sau trong buổi học tiếp theo:

 1. Command Line là gì ?
 2. Git Bash là gì? Có công cụ nào tương tự GitBash trên máy của bạn không ?
 3. 3 câu lệnh thường xuyên sử dụng để đưa dữ liệu lên GitHub là gì?
 4. CSS có phần mở rộng file là gì? 
 5. Có bao nhiêu cách viết CSS? Nêu tên các cách viết và cách sử dụng.
 6. Selector trong CSS là gì? Nêu các selector phổ biến.
 7. Attribute trong HTML là gì? cú pháp?
 8. Property trong CSS là gì? cú pháp?

Chúc các bạn may mắn và thành công.

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: