[APTECH PHP 17 – HTML 8] Giới thiệu về Jumbotron và Carousel Component trong CSS Framework Bootstrap 4

Hướng dẫn về Jumbotron và Carousel Component, học cách xử lý hình ảnh trên website tốt hơn với Background-image và một số thuộc tính khác của CSS. Thực hiện 2 ví dụ của Bootstrap 4 có liên quan.

aptech-php-da-nang-17-html-8
aptech-php-da-nang-17-html-8

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Hướng dẫn về Jumbotron Component của CSS Framework Bootstrap 4.
 2. Hướng dẫn về Carousel Component của CSS Framework Bootstrap 4.
 3. Hướng dẫn về xử lý hình ảnh trên website với background-image và các thuộc tính khác của CSS.
 4. Thực hiện ví dụ CSS Framework Bootstrap 4 Blog : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/blog/
 5. Hướng dẫn cách thực thực hiện ví dụ Carousel của CSS Framework Bootstrap 4 : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/carousel/

Bài tập về nhà :

 1. Thực hiện ví dụ CSS Framework Bootstrap 4 Blog : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/blog/
 2. Thực hiện ví dụ Carousel của CSS Framework Bootstrap 4 : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/carousel/
 3. Xem trước về JavaScript cơ bản trong w3schools : https://www.w3schools.com/js/default.asp

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Hoàn thiện bài tập về nhà bài Blog & Carousel.
 2. Học mới về JavaScript cơ bản.

Các bài đọc hiểu:

 1. JAVASCRIPT https://www.w3schools.com/js/default.asp

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: