[APTECH PHP 18 – HTML 2] Basic Terminal, Command Line, Git, GitHub và HTML trong lập trình Website

Học về Terminal cơ bản, câu lệnh làm việc trong terminal. Tìm hiểu về Git, câu lệnh cơ bản của Git, làm việc với GitHub. HTML trong lập trình Website.

aptech-php-18-html-2-20190424
aptech-php-18-html-2-20190424

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 • Terminal cơ bản.
 • Command line cơ bản.
 • Git là gì, cách thức hoạt động, tiến trình hoạt động và câu lệnh sử dụng.
 • Tạo tài khoản GitHub. Remote tới GitHub và push dữ liệu lên GitHub.
 • HTML tiếp theo : Danh sách (lists), hình ảnh (image), HTML attribute, HTML formating.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện tài khoản GitHub và thiết lập repository.
 2. Push các bài học đã học lên GitHub.
 3. Hoàn thiện bài tập sơ yếu lí lịch với việc thêm các thẻ HTML mới : danh sách, hình ảnh,…

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Tiếp tục làm việc với GitHub.
 2. Tiếp tục làm việc với HTML : HTML blocks (div), HTML Table.
 3. Học mới về CSS: cú pháp, cách sử dụng, các properties đơn giản của CSS.

Trả lời các câu hỏi sau trong buổi học tiếp theo:

 1. Command Line là gì ?
 2. Git Bash là gì? Có công cụ nào tương tự GitBash trên máy của bạn không ?
 3. 3 câu lệnh thường xuyên sử dụng để đưa dữ liệu lên GitHub là gì?
 4. CSS có phần mở rộng file là gì? 
 5. Có bao nhiêu cách viết CSS? Nêu tên các cách viết và cách sử dụng.
 6. Selector trong CSS là gì? Nêu các selector phổ biến.
 7. Attribute trong HTML là gì? cú pháp?
 8. Property trong CSS là gì? cú pháp?

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: