[APTECH PHP 18 – HTML 10] JavaScript Array, Object, xử lý dữ liệu trên HTML DOM

Học về Array, Object và cách thức xử lý dữ liệu từ Array, Object trên HTML DOM. Sử dụng JavaScript để thực hiện in dữ liệu ra màn hình.

aptech-php-18-html-10-20190521
aptech-php-18-html-10-20190521

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • JavaScript Array.
  • JavaScript Object.
  • JavaScript & HTML DOM.
  • Xử lý dữ liệu từ Array, Object và in ra màn hình.

Bài tập về nhà :

  • Hoàn thiện bài tập đã giao trên lớp, in dữ liệu thành bảng.
  • Sử dụng Bootstrap 4 trong bài tập để tăng độ thân thiện cho giao diện người dùng.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Học về kỹ thuật AJAX.
  • Làm quen với RESTFUL API.
  • Sử dụng kỹ thuật AJAX để nhận dữ liệu từ phía máy chủ.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: