aptech-php-19-thong-bao

[APTECH PHP 18 – PHP 6] PHP Laravel Framework 5.6, mô hình MVC trong Laravel

Học về PHP Laravel Framework 5.6. Mô hình MVC trong Laravel. Router, Controller, Model & View trong Laravel 5.6. Nhắc lại về cách thức hoạt động của mô hình MVC….

Xem Thêm »
aptech-php-18-thong-bao

[APTECH PHP 18 – PHP 5] Lập Trình Hướng Đối Tượng – OOP thông qua ví dụ, mô hình Model – View – Controller, Composer & Laravel cơ bản

Học về Lập Trình Hướng Đối Tượng – OOP thông qua ví dụ. Tìm hiểu về mô hình Model – View – Controller. Cài đặt Composer và Laravel cơ bản….

Xem Thêm »
aptech-php-18-thong-bao

[APTECH PHP 18 – PHP 4] Sử dụng PHP để làm việc với dữ liệu trong MySQL

Kết nối giữa PHP và MySQL. Thực thi các câu lệnh MySQL bằng cách sử dụng PHP. Đăng ký, đăng nhập với PHP và MySQL. Cách thức kết nối giữa…

Xem Thêm »
aptech-php-18-thong-bao

[APTECH PHP 18 – PHP 3] Làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, ngôn ngữ SQL cơ bản và phần mềm Workbench

Nhắc lại về cách thức làm việc và kết nối giữa máy khách – máy chủ. Hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm Workbench để kết nối tới máy…

Xem Thêm »
aptech-php-18-thong-bao

[APTECH PHP 18 – PHP 2] PHP với các kiểu dữ liệu, vòng lặp và câu lệnh điều kiện

Học và thực hành PHP với các kiểu dữ liệu, thực thi vòng lặp để in dữ liệu từ một mảng trong PHP. Sử dụng câu lệnh điều kiện để…

Xem Thêm »