[APTECH PHP 19 – HTML 2] Lập trình giao diện Website sử dụng HTML, cơ bản về CSS & Visual Studio Code Extension

Sử dụng HTML để lập trình giao diện website. Làm quen với CSS, cú pháp & cơ bản về CSS. Cài đặt và sử dụng Visual Studio Code Extension.

aptech-php-19-html-2-20190622
aptech-php-19-html-2-20190622

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Lập trình giao diện Website sử dụng HTML. Học về các thành phần (element) mới của HTML như: list, a, img, …
  • Giới thiệu, cú pháp và cơ bản về CSS: selector, style inline, internal, external, property, value, color, font-size, background-color,…
  • Làm quen với Visual Studio Code extensions: Live Server.
  • Thực hiện các giao diện Website như: Sơ Yếu Lí Lịch.

Bài tập về nhà :

  • Ôn lại tất cả các kiến thức đã được học và sẽ được hỏi vào buổi học tiếp theo.
  • Thực hiện giao diện Sơ Yếu Lí Lịch, bao gồm các thẻ đã được học và phải có CSS external.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Học mới các khái niệm trong HTML như: block, layout,… các HTML elements như: input, button,…
  • Học mới về các CSS property như: border, margin, padding, display,…
  • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Git & GitHub.
  • Thực hiện các giao diện Website như: Sơ Yếu Lí Lịch, Thiết Kế Bố Cục Website, Đăng Ký, Đăng Nhập…

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: