[APTECH PHP 16 – PHP 12] Học mới về Laravel Authenticate, tích hợp CKEditor 4

Laravel đã xây dựng scaffolding khá đầy đủ và chi tiết về Authenticate, cách thức sử dụng và thay thế Login, Logout cũng được nhắc đến trong buổi học này. Tích hợp CKEditor 4 để có thể tạo bài viết trong Laravel.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Sử dụng Authenticate của Laravel bằng cách sử dụng câu lệnh : php artisan make:auth.
 2. Tìm hiểu cấu trúc và cách thức hoạt động của từng tính năng như Login, Logout.
 3. Tích hợp CKEditor 4 vào website.

Bài tập về nhà :

 1. Chạy và kiểm tra tất cả các tính năng đăng nhập, đăng xuất của Laravel.
 2. Thay thế giao diện đăng nhập, đăng xuất, trang Home của Laravel.
 3. Tích hợp CKEditor 4 vào website, trong trường hợp chưa đăng nhập thì không thể viết bài mới.
 4. Thử nghiệm lưu trữ dữ liệu sau khi viết bài.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Hướng dẫn hoàn thiện bài tập về nhà.
 2. Tích hợp CKFinder 3 để up ảnh và quản lý file trong CKEditor 4.
 3. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
 4. Relationship trong Laravel 5.5.

Các bài đọc hiểu:

 1. Laravel Authentication Document : https://laravel.com/docs/5.5/authentication
 2. Laravel Relationship Document : https://laravel.com/docs/5.5/eloquent-relationships
 3. Tìm hiểu về Authentication trong Laravel https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-authentication-trong-laravel-Ljy5VoG3Kra
 4. Authentication Trong Laravel https://toidicode.com/authentication-trong-laravel-47.html
 5. Image Uploads with CKEditor, CKFinder and Laravel 5x https://viblo.asia/p/image-uploads-with-ckeditor-ckfinder-and-laravel-5x-Eb85oE02Z2G
 6. Ckeditor và Upload ảnh https://viblo.asia/p/ckeditor-va-upload-anh-MdZkAQwAkox
 7. Fix CKFinder 3 tích hợp với CKEditor 4 : https://namcoi.com/tich-hop-ckfinder-3-vao-ckeditor-4-trong-du-an-laravel-5-5-xampp-php-7-1/
 8. Tìm hiểu các method hỗ trợ quan hệ nhiều nhiều (many-to-many) trong Laravel https://viblo.asia/p/phan-1-tim-hieu-cac-method-ho-tro-quan-he-nhieu-nhieu-many-to-many-trong-laravel-maGK7L4BZj2
 9. Các mối quan hệ (Relationships) trong Eloquent https://toidicode.com/cac-moi-quan-he-relationships-trong-eloquent-14.html?fbclid=IwAR2EM3rJrbJj-PYhga5DRZp7I_ZlKCx-ey31eeksJITMKv3i_ErZLkoi8EM

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: