[APTECH PHP 16 – PHP 13] Hướng dẫn thực hiện website tin tức Laravel 5.5

Hướng dẫn sử dụng middleware để chặn truy cập tới những route không được phép khi người dùng chưa đăng nhập. Tích hợp CKEditor, CKFinder và tích năng upload hình ảnh trong CKEditor.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Nhắc lại về Authenticate trong Laravel.
 2. Nhắc lại về tích hợp CKEditor.
 3. Hướng dẫn config CKFinder để sử dụng tính năng upload hình ảnh trong CKeditor.
 4. Hướng dẫn sử dụng Laravel Blade Template.

Bài tập về nhà :

 1. Thực hiện Authenticate trong Laravel.
 2. Thực hiện đầy đủ tích hợp CKEditor + CKFinder.
 3. Hoàn thiện đầy đủ tính năng đăng bài viết.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Đăng bài viết sử dụng Model trong Laravel.
 2. Học về một số mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong Laravel.

Các bài đọc hiểu:

 1. Blade Template https://laravel.com/docs/5.5/blade
 2. Laravel Relationship Document : https://laravel.com/docs/5.5/eloquent-relationships
 3. Tìm hiểu các method hỗ trợ quan hệ nhiều nhiều (many-to-many) trong Laravel https://viblo.asia/p/phan-1-tim-hieu-cac-method-ho-tro-quan-he-nhieu-nhieu-many-to-many-trong-laravel-maGK7L4BZj2
 4. Các mối quan hệ (Relationships) trong Eloquent https://toidicode.com/cac-moi-quan-he-relationships-trong-eloquent-14.html?fbclid=IwAR2EM3rJrbJj-PYhga5DRZp7I_ZlKCx-ey31eeksJITMKv3i_ErZLkoi8EM

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: