[APTECH PHP 18 – HTML 6] CSS Responsive và Breakpoint Response trong CSS Bootstrap Framework

Học về CSS Responsive và thực hiện các ví dụ lập trình website responsive. Làm quen với Breakpoint Response trong CSS Bootstrap 4 Framework và cách thức sử dụng Responsive trong Bootstrap 4.

aptech-php-18-html-6-20190508-1
aptech-php-18-html-6-20190508-1

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 • Học về CSS Responsive và cách thức sử dụng @media query.
 • Làm quen với Breakpoint của Bootstrap 4 cho kỹ thuật Responsive : 576px, 768px, 992px, 1200px.
 • Thực hiện một số ví dụ về Responsive trong CSS và sử dụng Bootstrap 4.
aptech-php-18-html-6-20190508-2
aptech-php-18-html-6-20190508-2

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 • BEM: http://getbem.com/.
 • Học về WireFrame và tư duy thiết kế WireFrame.
 • Thực hiện một số ví dụ có sử dụng Bootstrap 4.

Các bài đọc hiểu:

 1. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
 2. Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng? https://viblo.asia/p/mockups-wireframes-prototype-khi-nao-va-tai-sao-nen-su-dung-bxjeZYloGJZ
 3. 20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer http://genk.vn/20-cong-cu-dung-prototype-va-wireframe-mien-phi-cho-web-designer-20161205164023226.chn
 4. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
 5. Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website https://freetuts.net/su-dung-media-css-tao-responsive-cho-website-660.html
 6. Giới thiệu về Bootstrap Card Component https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-bootstrap-card-component-WAyK8VxolxX
 7. Tìm hiểu về BEM – Giới thiệu https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-bem-gioi-thieu-qzaGzNMzGyO

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: