[APTECH PHP 18 – PHP 2] PHP với các kiểu dữ liệu, vòng lặp và câu lệnh điều kiện

Học và thực hành PHP với các kiểu dữ liệu, thực thi vòng lặp để in dữ liệu từ một mảng trong PHP. Sử dụng câu lệnh điều kiện để tăng khả năng tùy biến cho dòng lệnh.

aptech-php-18-php-2-20190605
aptech-php-18-php-2-20190605

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Cách thức một website hoạt động khi có cơ sở dữ liệu.
  • Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
  • Sử dụng Workbench để làm việc với MySQL.
  • Sử dụng PHP kết nối tới MySQL.

Các bài đọc hiểu:

  1. Các thao tác cơ bản với MySQL WorkBench https://letrantrunghieu.wordpress.com/2016/06/07/cac-thao-tac-co-ban-voi-mysql-workbench/?fbclid=IwAR2yNfkjV78BZhhMEviSM7Xv_mXNjUSlK1zM44_3uSTzlHCw_N7TgpZYu1k
  2. Những điều cơ bản về SQL và cách làm việc với SQL https://viblo.asia/p/nhung-dieu-co-ban-ve-sql-va-cach-lam-viec-voi-sqlphan-1-bWrZneNYKxw?fbclid=IwAR30Tcxf5YsbysIT7mzESbOl9es5mL-lUn4A-Uh3bIol8Ng0TQgq2TlOwrA
  3. MySQL căn bản https://freetuts.net/hoc-mysql/mysql-can-ban
  4. Hướng dẫn học SQL cho người mới bắt đầu với MySQL https://o7planning.org/vi/10237/huong-dan-hoc-sql-cho-nguoi-moi-bat-dau-voi-mysql
  5. Kết nối PHP với MySQL https://toidicode.com/ket-noi-php-voi-mysql-78.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: