[APTECH PHP 18 – PHP 3] Làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, ngôn ngữ SQL cơ bản và phần mềm Workbench

Nhắc lại về cách thức làm việc và kết nối giữa máy khách – máy chủ. Hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm Workbench để kết nối tới máy chủ chứa hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Làm việc với ngôn ngữ SQL để làm chủ dữ liệu.

aptech-php-18-php-3-20190612
aptech-php-18-php-3-20190612

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Cách thức kết nối giữa máy khách – máy chủ, kèm theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
  • Kết nối phần mềm Workbench tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
  • Học về SQL cơ bản, cách thức hoạt động của bảng dữ liệu.
  • Các từ khóa và câu lệnh đơn giản trong SQL.
  • Học về các loại mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong MySQL.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Học về cách thức PHP kết nối tới MySQL.
  • Sử dụng các câu lệnh và phương thức thực hiện query dữ liệu từ PHP.
  • Học về PHP Form và thực hiện form đăng nhập, đăng ký.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: