Hướng dẫn deploy Website sử dụng Laravel 5.5 với MySQL sử dụng DB4Free Database và Heroku (P2)

Phần tiếp theo của series hướng dẫn deploy Website sử dụng PHP Framework Laravel 5.5 lên Heroku và database MySQL lên DB4Free, phần 1 theo dõi tại : https://namcoi.com/huong-dan-deploy-website-su-dung-laravel-5-5-voi-mysql-db4free-database-len-heroku-p1/

laravel-heroku-mysql-db4free
Deploy Website Laravel 5.5 lên Heroku và MySQL lên DB4Free

Sau khi đã hoàn thành Bước 6 của bài viết trước, các bạn sẽ có thông tin như sau :

https://namcoiblog.herokuapp.com/ | https://git.heroku.com/namcoiblog.git

Bước 7: Thiết lập để dự án của bạn trên Heroku sẽ chạy PHP :

heroku buildpacks:set heroku/php

Bước 8:

php artisan key:generate --show
// ví dụ : base64:XaPN8p03SVVQI/ECmpw1Ar0UCjY9tbZ2e53uB0nKD1U=

Bước 9: Copy dòng key được tạo ra từ Bước 8 và chạy câu lệnh dưới đây để add APP_KEY trên Heroku:

heroku config:set APP_KEY=key-được-tạo-ra-từ-câu-lệnh-bước-8

Bước 10: Tùy chỉnh 1 chút trong thư mục Laravel của bạn để nhận được thông báo từ Heroku.

Lần theo đường dẫn config/app.php, ở key log , chuyển từ single thành errorlog như đoạn code bên dưới:

'log' => env('APP_LOG', 'errorlog')
// dòng 124 trong Laravel 5.5

Bước 10: Deploy dự án lên Heroku:

git add .
git commit -m "added errorlog"
git push heroku master
heroku open --app <tên app của bạn>

Vậy là đã push thành công và quá trình tự động của Heroku sẽ cài đặt các thành phần cũng như chạy cho bạn một website: https://namcoiblog.herokuapp.com/

Trong phần tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn để kết nối tới database miễn phí là DB4Free.

Các bạn đăng ký tài khoản tại db4free.net.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: