[APTECH PHP 16 – PHP 7] Cài đặt Laravel, Routing, Views, Controller

Cơ bản về Laravel, sử dụng Composer để cài đặt Laravel 5.5. Tìm hiểu về Router, Views & Controller trong Laravel.

aptech-php-16-php-7
Aptech PHP Đà Nẵng Lớp 16 Buổi 7 – Laravel, Routing, View, Controller

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Cài đặt Laravel 5.5 sử dụng Composer.
 2. Làm quen cơ bản về MVC trong thư mục chứa Laravel.
 3. Router, View và Controller trong Laravel 5.5.
 4. Mối liên kết giữ Router, Controller và view trong Laravel 5.5.

Bài tập về nhà :

 1. Cài đặt dự án mới bằng command line Composer.
 2. Tạo 7 routes đặt tên phù hợp với CRUD.
 3. Tạo Controller bằng câu lệnh, đặt tên là UserController.
 4. Tạo 7 functions, đặt tên phù hợp với CRUD.
 5. Trỏ 7 routes vào 7 functions và hiển thị nội dung.
 6. Tạo form đăng ký người dùng và sử dụng route, function thích hợp trỏ vào.
 7. Tạo trước giao diện bảng, cột, chi tiết người dùng để lấy dữ liệu từ database và hiển thị.
 8. Tham khảo tại : https://namcoi.com/projects/laravel-crud/users

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Học về cách sử dụng Query Builder trong PHP Framework Laravel 5.5.
 2. Học về cách sử dụng Model trong PHP Framework Laravel 5.5
 3. Kết nối mô hình MVC trong lập trình PHP Framework Laravel 5.5

Các bài đọc hiểu:

 1. Route trong Laravel (phần 1) https://toidicode.com/route-trong-laravel-phan-1-3.html
 2. Laravel 5.5 CRUD Example from scratch https://itsolutionstuff.com/post/laravel-55-crud-example-from-scratchexample.html
 3. Laravel 5.5 CRUD Tutorial Example Step By Step From Scratch https://appdividend.com/2017/10/15/laravel-5-5-crud-example-tutorial/
 4. Model trong Laravel https://toidicode.com/model-trong-laravel-12.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: