[APTECH PHP 16 – PHP 8] Làm việc với GET, POST và Query Builder trong Laravel 5.5

Cách thức hoạt động của Form HTML với token trong Laravel và phương thức GET, POST. Thiết lập kết nối tới Database trong thư mục file Laravel tại file .env và làm quen với Query Builder để thực thi tác vụ tới database. Chuyển dữ liệu từ Controller sang View.

aptech-php-16-php-8
Aptech php Đà Nẵng 16 php buổi học 8 – Laravel Query Builder

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Nhắc lại về mô hình MVC và cấu trúc thư mục của Laravel.
 2. Nhắc lại về đường đi của Router, Controller và View.
 3. Học mới về Form HTML đi kèm token trong Laravel 5.5.
 4. Nhắc lại về phương thức GET & POST trong PHP.
 5. Thiết lập kết nối database trong file .env.
 6. Làm quen với Query Builder để thực thi tác vụ tới database.
 7. Chuyển dữ liệu từ Controller sang View.

Bài tập về nhà :

 1. Thực thi hoàn chỉnh 7 routes và 7 functions trong bài tập CRUD.
 2. Làm quen với Model, Migration & Seeder trong Laravel Document.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Nhắc lại về mô hình MVC.
 2. Nhắc lại CRUD & Query Builder.
 3. Học mới về Model, Migration & Seeder trong Laravel 5.5

Các bài đọc hiểu:

 1. Views : https://laravel.com/docs/5.5/views
 2. Query Builder https://laravel.com/docs/5.5/queries
 3. Eloquent ORM https://laravel.com/docs/5.5/eloquent
 4. Migration https://laravel.com/docs/5.5/migrations
 5. Model trong Laravel https://toidicode.com/model-trong-laravel-12.html
 6. Migration và Seeder https://viblo.asia/p/migration-va-seeder-L4x5xgDalBM
 7. Eloquent ORM trong Laravel https://toidicode.com/eloquent-orm-trong-laravel-13.html
 8. Phương thức GET và POST https://viblo.asia/p/phuong-thuc-get-va-post-aWj53VBYl6m?fbclid=IwAR2EWRmq7J2o2GtrJ2E5ep8mI6pHD8YBNsmWz0nSVxl-UK-tA2tCc5r81nA

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: