[APTECH PHP 16 – PHP 9] Hướng dẫn thực hiện CRUD trong Laravel 5.5

Cung cấp đầy đủ thông tin về CRUD (Create – Read – Update – Delete) đối với một website. Thực hiện các bước để hoàn thiện bài tập CRUD trong Laravel 5.5.

aptech-php-16-php-9
aptech-php-16-php-9

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Cách thức triển khai CRUD dựa trên mô hình.
 2. Triển khai tính năng Create với các lưu ý về phương thức, route name, …
 3. Triển khai tính năng Read với các lưu ý về passing data to view của Laravel.
 4. Triển khai tính năng Update với  các lưu ý về phương thức, dữ liệu truyền lên route.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện CRUD trong Laravel 5.5.
 2. Tìm hiểu về Laravel Migration, Laravel Seeder và Laravel Model.
 3. Tìm hiểu về PHP Library Faker.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Giải và hoàn thiện bài tập CRUD.
 2. Học mới về Laravel Migration, Laravel Seeder và Laravel Model.
 3. Làm việc với PHP Library Faker.

Các bài đọc hiểu:

 1. Đọc lại các bài đọc hiểu ở các buổi học cũ.
 2. Migration https://laravel.com/docs/5.5/migrations
 3. Seeding https://laravel.com/docs/5.5/seeding
 4. Model Eloquent ORM https://laravel.com/docs/5.5/eloquent
 5. Giới thiệu thư viện Faker trong laravel https://viblo.asia/p/gioi-thieu-thu-vien-faker-trong-laravel-157G5oBDRAje

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: